1705

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1315 від 31.03.2003 р.

 

До уваги науковців! У Вас з'явилась унікальна можливість отримати особистий міжнародний ідентифікатор автора ORCID. Для цього необхідно зареєструватися на сайті https://orcid.org/register , отримати цифровий код та повідомити його при поданні статті до редакції (к. 166).

Редакція журналу заохочує міжнародне співробітництво та вітає колективні авторські роботи. Саме тому ми охоче публікуємо статті авторів із 2-ох і більше різних країн.

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту"

Рік заснування: 2010
Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами
ISSN 2309-821 X (Print), ISSN 2310-2438 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17325-6095Р від 01.12.2010 р.
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Головний редактор: Бараш Ю. С., доктор економічних наук
Заступник головного редактора: Л. С. Головкова доктор економічних наук
Відповідальний секретар: Н. О. Божок 
Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253в, Дніпропетровськ, Україна, 49010
Тел.: (0562) 33-58-13
E-mail: ubarash@mail.ru
Сайт:
 http://pte.diit.edu.ua/