3005

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО СПОЛУЧЕННЯ УКРАЇНА - ЄВРОСОЮЗ / М. Б. Курган, Д. М. Курган; Дніпропетр. над. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна - Дніпро,Вид-во ПФ «Стандарт -Сервіс»,2018. - 268 с.

Монографія присвячена розробці науково-методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо забезпечення сталого розвитку залізнич­них перевезень у міжнародному сполученні Україна -Євросоюз.

У зв’язку з інтенсивним розвитком процесів інтеграції залізничного транспорту України у європейську транспортну систему великого значен­ня набувають такі питання, як функціонування міжнародних транспорт­них коридорів (МТК), уведення в оборот спеціалізованого рухомого скла­ду, застосування європейських технологій роботи прикордонних станцій. Ґрунтуючись на результатах вітчизняних і зарубіжних наукових розробок, намічено шляхи вирішення проблеми при застосуванні комплексного під­ходу до модернізації транспортних коридорів у межах України з метою підвищення швидкості руху поїздів і скорочення терміну обороту рухомо­го складу, застосування європейських АSСS-технологій для безперевалочного транспортування вантажів залізницями різних стандартів.

Розвинуто теорію вибору й оцінки варіантів транспортування вантажів залізницями різних стандартів, що враховує обсяги й темп зростання пере­везень, етапи й розмір інвестування проектів, отримання доходів.