1407

Навчальний посібник охоплює базові елементи морфології англійської мови – граматичні класи слів (частини мови), а саме іменник, артикль, прикметник, прислівник, числівник, займенник, дієслово, прийменник, сполучник та вигук, - правила функціонування яких у реченні часто викликають труднощі під час вивчення англійської мови та виконання перекладів. Посібник містить 276 різнорівневих вправ для відпрацювання вживання відповідних граматичних правил та вдосконалення навичок адекватної іншомовної комунікації. Комплекс розроблених завдань у процесі їх виконання спрямований на ефективне засвоєння граматичного матеріалу на аудиторних заняттях і під час самостійної роботи. У посібнику подано додатки, покликані розширити уявлення про те чи інше граматичне явище, а також глосарій граматичних термінів, вживаних у виданні.

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти з філологічних спеціальностей (переклад включно), а також для самостійного опрацювання ключових елементів морфологічної системи англійської мови.