Іменний покажчик публікацій науковців університету в Web of Science
(дані на 03.01.2017 р.)

Детальніше...


Автор
Кількість документів
Agoshkova, T. A.

2

Artemchuk, V. V.

3

Aytov, S. Sh.

1

Blokhin, E.

1

Blokhin, Yevgeniy P.

1

Bondar, N. G.

7

Danovich, Victor

1

Dudkina, V. V.

6

Evdomakha, G.

1

Evtuh, A. A.

1

Gadgilov, M. V.

1

Galadgyi, M. V.

1

Ganich, R. F.

3

Ganitch, R. Ph

3

Gavrilyuk V.I.

5

Goncharova, I. V.

5

Gribok, V. S.

5

Gulivets, A. N.

11

Ilman, V. M.

1

Kazakevich, M. I.

1

Kazakevitch, M.

3

Khmil, V. V.

2

Kostin, M. O.

28

Kostyuk, N. P.
1
Kovtun, Yu V.

6

Kravets, T. V.

6

Kravets, V. V.

6

Kuzin, M. O.

3

Kuznetsov, V. N.

3

Lazaryan, V. A.

1

Malivskyi, A. M.

3

Mishchenko, Tetyana 
1
Muradyan, L. A.

1

Myamlin, S. V.

6

Neduzha, L.

4

Onyshchenko, Ju V.

1

Pichugov, S.A.

11

Pichurin, V. V.
3
Plakhotnik, V. N.

48

Plakhotnyk, V. N.

1

Raksha, S. V.

1

Reidemeister, A.

1

Reutskova, Oksana

1

Serdiuk, T. M.

1

Sheikina, O. H.

2

Shtapenko, E. Ph

17

Shynkarenko, V. I.

1

Sivolap, N. I.

3

Soroka, N. E.

1

Tovmash, N. F.

9

Tul'chinskii, V. B.

1

Vakulenko, I. A.

1

Vasetska, T.M.

1

Vasilenko, A. G.

1

Vlasova, O. P.
1
Volnyanskii, D. M.

4

Voronkov, E. O.

13

Yaryshkina, L.

2

Zabludovsky, V. A.

15

Zakora, A.

1

Zheleznov, K.

1