Іменний покажчик публікацій науковців університету в Web of Science
(дані на 03.01.2019 р.)Автор
Кількість документів
 ResearcherID
Agoshkova, T. A.

2


Afanasov A. M.
1H-6836-2018
Artemchuk, V. V.

3

C-6594-2018
Aytov, S. Sh.

1

H-6879-2018
Balanov V. O. 

2

D-2526-2016
Bannikov D. O. 
1D-3064-2016
Biliaiev M. M. 
2H-6726-2018
Bolvanovska T. 

2

D-3208-2016
Bulach, MO 
1
Buriak, Serhii

1

H-9624-2018
Charkina, TY
1
Demchenko E. 

1

D-2160-2016
Dudkina, V. V.

6

R-1442-2017
Dolina L. F.
4Н-6742-2018
Dorosh A.
2D-2557-2016
Gabrinets, V. A. 

2

H-8888-2018
Ganich, R. F.

3


Ganitch, R. P

3


Gavrilyuk V.I.

5

H-6880-2018
Gulivets, A. N.

10

I-2338-2018
Gribok, V. S.

5

I-2367-2018
Grischenko, N
1
Ilman, V. M.

1


Kazakevitch, Michael I.
3
Khmil, V. V.

4

C-7121-2016
Khomenko, Iryna
1D-3590-201
Kostin, M. O.

30

G-7212-2017
Kebal, I 
1
D-3738-2016
Kolesnykova, TO
1C-7032-2016
Koliieva, I. A.
1
Kozachenko, Dmytro
3A-8796-2016
Kovtun, Yu V.

5

H-8204-2018
Kravets, V. V.

5

B-4550-2016
Kuzin, M. O.

2

A-9800-2017
Kyryl'chuk, O.
1
Laushnyk, IP
1M-9051-2016
Malivskyi, A. M.

6

V-2502-2017
Martseniuk, LV
1S-6087-2016
Matusevych, O. O.
2
Matusevych, O. O.
1
Mishchenko, Tetyana 
1Q-8782-2017
Muradyan, L. A.

1

D-2933-2016
Myamlin, S
1D-3517-2016
Myamlin, S. V.

9

A-7364-2016
Neduzha, L.

5

R-6484-2017
Nechay, IV
1
Petrenko V.
4H-7593-2018 
Pichugov, S.A.

13


Pichurin, V. V.
3F-1651-2016
Proidak, S 
1H-7578-2018
Raksha, S. V.

1

D-3082-2016
Reidemeister, A.

1


Sablin, O
1
Serdiuk, T. M.

1

H-8523-2018
Skovron, I 
1D-2742-2016
Sheikina, O. H.

3


Shtapenko, E. Ph

19

R-4214-2017
Shynkarenko, V. I.

1

D-4134-2016
Snitko, DY 
2J-1060-2018
Tarasova, L.
2M-3291-2017
Tiutkin O.
4D-4501-2016
Tytarenko, V. V.
2R-1442-2017
Vakulenko, I. A.

1

H-8455-2018
Varshavskyi, O. P.
1I-3686-2018
Vasetska, T.M.

1


Vernigora, Roman
2H-7925-2018
Vlasova, O. P.
1

Volnyanskii, D. M.

4

I-2373-2018
Yaryshkina, L.

2

H-7518-2018
Yelnikova, L
1D-3405-2016
Zabludovsky, V. A.

14

R-5462-2017
Zakora, A.

1


Zelenko, Y.

1

V-9103-2018
Zhukovyts'kyy, Igor
1H-6775-2018