• Тестовий режим роботи

До уваги вчених!

Вимоги до книг, наукових статей та тез, виданих у зовнішніх джерелах, для розміщення їх в репозитарії університету:


Матеріали повинні бути представлені в електронному вигляді в одному з форматів doc, docx, pdf.

До них додається окремий файл, (doc, docx) в якому необхідно вказати такі дані:

• прізвище, ім'я, по батькові, відомості про автора (авторів), назва статті, анотація та ключові слова трьома мовами;

• бібліографічний опис статті, тез, книги.

Якщо ваша стаття має ідентифікатор цифрового об'єкта (digital object identifier, DOI), прохання внести його у бібліографічний опис.

Тези за обсягом повинні бути не менш 3-х сторінок зі списком використаної літератури.

Для розміщення книги або підручника у репозитарії необхідно надати в електронному вигляді мінімум 30 сторінок (у тому числі: обкладинку в кольоровому варіанті, титульний лист з двох сторін, зміст книги, передмову, частина тексту, останній лист із зазначенням вихідних даних книги).

При наявності авторського договору, в репозитарій розміщується вся книга в електронному вигляді.


Приклад опису статті дивись нижче:

Жуковицкий, И. В. Цифровая система управления торможением отцепа замедлителями тормозной позиции с дискретным измерителем скорости // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. — 2012. — № 5. — С. 62—66. — doi: 10.15802/stp2016/60936.

Жуковицький Ігор Володимирович

Цифрова система управління уповільненням відчепу уповільнювачами тормозної позиції з дискретним вимірювачем швидкості

Анотація: Модифікована схема класифікації штучних нейронних мереж. У середовищі MathLab реалізована нейронна мережа Хопфілда для знаходження близького до оптимального рішення задачі комівояжера та пошуку найкоротшого шляху на графі маршрутів в комп’ютерній мережі Придніпровської залізниці.

Ключові слова: задача комівояжера, штучний нейрон, активаційна функція, мережа Хопфілда, навчання мережі


Жуковицкий Игорь Владимирович

Цифровая система управления торможением отцепа замедлителями тормозной позиции с дискретным измерителем скорости

Аннотация: Модифицирована схема классификации искусственных нейронных сетей. В среде MathLab реализована нейронная сеть Хопфилда для определения близкого к оптимальному решению задачи коммивояжера и поиска кратчайшего пути на графе маршрутов в компьютерной сети Приднепровской железной дороги.

Ключевые слова: задача коммивояжера, искусственный нейрон, активационная функция, сеть Хопфилда, обучение сети


Zhukovytskyy Igor V.

Digital control system of unhook brake position with a discrete measure of the speed

Abstrakt: Classification scheme of artificial neural networks is modified. In a medium MathLab is implemented Hopfield neural network to determine near-optimal solution to the traveling salesman problem and finding the shortest path routing on a graph in a computer network of Dnieper railway.

Key words: traveling salesman problem, an artificial neuron, activation function, Hopfield network, network training


За всіма питаннями звертатися до кім. 266 або зв’язатися електронною поштою: ojs.diit@gmail.com