1. Physical Mesomechanics (SNIP 3.23)
  Фізична мезомеханіка
 2. Journal of the cs and Physics of Solids (SNIP 2.30)
  Журнал механіки і фізики твердого тіла
 3. Engineering Fracture Mechanics (SNIP 2.23)
  Механіка руйнування
 4. Archive for Rational Mechanics and Analysis (SNIP 2.13)
  Архів для раціональної механіки та аналізу
 5. International Journal of Mechanical Sciences (SNIP 2.13)
  Міжнародний журнал механічних наук
 6. Rock Mechanics and Rock Engineering (SNIP 2.09)
  Механіка гірських порід і кар'єрні роботи
 7. Probabilistic Engineering Mechanics (SNIP 1.99)
  Ймовірності технічної механіки
 8. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (SNIP 1.94)
  Комп'ютерні методи в прикладній механіці та машинобудуванні
 9. Mechanics of Materials (SNIP 1.82)
  Механіка матеріалів
 10. Archives of Civil and Mechanical Engineering (SNIP 1.65)
  Архіви будівництва та машинобудування
 11. Journal of Fluid Mechanics (SNIP 1.64)
  Журнал механіки рідини
 12. International Journal of Non-Linear Mechanics (SNIP 1.62)
  Міжнародний журнал з нелінійної механіки
 13. Computational Mechanics (SNIP 1.60)
  Обчислювальна механіка
 14. European Journal of Mechanics, A/Solids (SNIP 1.58)
  Європейський журнал механіки. А/тверді тіла
 15. Experimental Mechanics (SNIP 1.56)
  Експериментальна механіка
 16. Strojniski Vestnik/Journal of Mechanical Engineering (SNIP 1.53)
  Журнал машинобудування
 17. Journal of Mechanical Design - Transactions of the ASME (SNIP 1.52)
  Журнал конструювання
 18. Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition) (SNIP 1.51)
  Китайський журнал машинобудування
 19. Mechanics Research Communications (SNIP 1.43)
  Дослідження механічного зв'язку
 20. Yanshilixue Yu Gongcheng Xuebao/Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering (SNIP 1.42)
  Китайський журнал геомеханіки та інженерії
 21. Mechanics Based Design of Structures and Machines (SNIP 1.41)
  Основи конструювання будівель і механізми
 22. Journal of Engineering Mechanics - ASCE (SNIP 1.34)
  Журнал технічної механіки
 23. Continuum Mechanics and Thermodynamics (SNIP 1.34)
  Механіка суцільних середовищ і термодинаміка
 24. Theoretical and Applied Fracture Mechanics (SNIP 1.33)
  Теоретична і прикладна механіка руйнування
 25. Yantu Lixue/Rock and Soil Mechanics (SNIP 1.30)
  Гірські породи та механіка грунтів
 26. International Journal of Damage Mechanics (SNIP 1.29)
  Міжнародний журнал механіки пошкоджень
 27. Journal of Mechanical Science and Technology (SNIP 1.27)
  Журнал механічних наук і технології
 28. Archive of Applied Mechanics (SNIP 1.23)
  Архів прикладної механіки
 29. Mechanics of Time-Dependent Materials (SNIP 1.21)
  Механічні властивості матеріалів, що залежать від часу
 30. Journal of Micromechanics and Microengineering (SNIP 1.19)
  Журнал мікромеханіки і мікроінженеріі
 31. Acta Mechanica (SNIP 1.18)
  Праці механіки
 32. Applied Mathematics and Mechanics (SNIP 1.12)
  Прикладна математика та механіка
 33. International Journal of Mechanics (SNIP 1.10)
  Міжнародний журнал механіки
 34. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit (SNIP 1.08)
  Труды института инженеров-механиков, часть F: Журнал железнодорожных и скоростных перевозок
 35. Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics (SNIP 1.01)
  Щоквартальний журнал механіки та прикладної математики
 36. Journal of Applied Fluid Mechanics (SNIP 0.98)
  Журнал прикладної механіки рідини
 37. Acta Mechanica Sinica/Lixue Xuebao (SNIP 0.98)
  Праці механіки твердого тіла
 38. International Journal of Mechanics and Materials in Design (SNIP 0.98)
  Міжнародний журнал механіки і матеріалів у конструюванні
 39. Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering (SNIP 0.97)
  Йорданський журнал механічного та промислового виробництва
 40. Archives of Mechanics (SNIP 0.95)
  Архів механіки
 41. International Applied Mechanics (SNIP 0.95)
  Міжнародна прикладна механіка
 42. Acta Mechanica Solida Sinica (SNIP 0.94)
  Праці механіки деформованого твердого тіла
 43. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics (SNIP 0.91)
  Праці інституту інженерів-механіків, частина К: Журнал динаміки декількох тіл
 44. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology (SNIP 0.91)
  Праці інституту інженерів-механіків, частина J: Журнал інженерів трибології
 45. Materials Physics and Mechanics (SNIP 0.90)
  Фізика та механіка матеріалів
 46. Mechanics of Composite Materials (SNIP 0.89)
  Механіка композитних матеріалів
 47. International Journal of Applied Mechanics (SNIP 0.85)
  Міжнародний журнал прикладної механіки
 48. Journal of Mechanics of Materials and Structures (SNIP 0.84)
  Журнал механіки матеріалів і конструкцій
 49. Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME (SNIP 0.82)
  Журнал прикладної механіки
 50. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science (SNIP 0.81)
  Праці інституту інженерів-механіків, частина С: Журнал інженерно-механічних наук
 51. Structural Engineering and Mechanics (SNIP 0.80)
  Структурна інженерія і механіка
 52. International Journal of Mechanical and Materials Engineering (SNIP 0.80)
  Міжнародний журнал механіки та матеріалознавства